Dzień otwarty

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów wraz z rodzicami 14.04.2014 o godzinie 18.00 na dzień otwarty.

Rekrutacja na rok szkolny 2014/15

Regulamin rekrutacji w formacie pdf.


 

KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015  

1a        przedmioty rozszerzone: język polski, historia, geografia 

            język angielski, język francuski/ język niemiecki 

1b        przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka 

            język angielski, język niemiecki       

1c        przedmioty rozszerzone: matematyka,  geografia, wiedza o społeczeństwie 

            język angielski, język niemiecki/ język francuski  

1d        przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka 

            język angielski, język niemiecki/ język hiszpański  

1e        przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka 

            język angielski, język niemiecki/ język hiszpański  

Kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym.

We wszystkich klasach na języku angielskim podział na grupy międzyoddziałowe będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania. 

Dodatkowo istnieje możliwość nauki języka włoskiego lub chińskiego. 


SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI

na rok szkolny 2014/2015

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty  z dnia 10 lutego 2014 r.  w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:

1.   Od 12 maja (poniedziałek), od godz. 1000, do 23 maja (piątek), do godz. 1500 kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły;

2.   Od 20 czerwca (piątek), od godziny 1000, do 24 czerwca (wtorek), do godz. 1600 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół;

3.   Od 27 czerwca (piątek), od godz. 1100 do 30 czerwca (poniedziałek), do godz. 1600 kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby. Kandydaci składają dokumenty, o których mowa powyżej, w szkołach, w których mają złożone wnioski. W miastach, w których funkcjonuje elektroniczne wspomaganie rekrutacji, a kandydat wybrał trzy szkoły w jednym mieście, może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.

4.   Od 1 lipca (wtorek) do 3 lipca (czwartek) w godz. od 900 do 1500  Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur;

5.   Do 3 lipca (czwartek), do godz. 1600 Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej. Listy zawierają nazwiska i imiona kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;

6.   Od 4 lipca (piątek) od godz. 08:00 do 7 lipca (poniedziałek)  do godz. 1600  kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

7.      8 lipca (wtorek) do godz. 1600 Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) do szkoły. Lista zawiera nazwiska i imiona kandydatów uszeregowane alfabetycznie, oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;

8.     Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do 29 sierpnia. Szczegółowe warunki postępowania uzupełniającego określa Komisja rekrutacyjna i podaje do wiadomości kandydatom ubiegającym się o przyjęcie.

 

Wymiana Polsko-Niemiecka




Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana